Opbrengstgericht werken mogelijk maken voor iedereen in de school

Vanuit de overheid wordt al jaren het belang van opbrengstgericht werken benadrukt. Elke school moet op deze manier zijn prestaties gaan verbeteren. De grote uitdaging hierbij is om iedereen binnen de school hierin mee te krijgen. Vaak worden er grote verandertrajecten ingezet, maar daarbij wordt een belangrijk onderdeel vergeten: de informatievoorziening. De informatie over de prestaties zijn voor de bestuurders/rectoren wel beschikbaar, maar teamleiders en sectieleiders worden niet meegenomen. Veelal doordat de kosten hiervoor te hoog zijn of doordat de oplossing hierin niet voorziet. CumLaude is erop gericht om iedereen binnen een school te voorzien van de juiste informatie om opbrengstgericht te kunnen werken. Iedereen betekent in dit geval ook docenten die hun eigen prestaties kunnen monitoren en deze kunnen vergelijken met andere docenten. Door iedereen een gebruiksvriendelijke oplossing aan te bieden, wordt ervoor gezorgd dat iedereen ermee kan werken.

Onderbouwing van resultaten op alle niveaus. Beleidsbeslissingen nemen en onderbouwen

Als bestuurder/rector bent u verantwoordelijk voor de resultaten van de school. Ook moet u deze onderbouwd voor kunnen leggen aan bijvoorbeeld het College van Bestuur of de Onderwijsinspectie. Wat is het resultaat van de opbrengstenkaart (rendementen/CE cijfers) en waarom zijn deze resultaten behaald? Of, hoeveel leerlingen zijn er vorig jaar ingestroomd? Allemaal belangrijke vragen waarbij het hebben van de juiste informatie van groot belang is.

De prestaties op de opbrengstenkaart monitoren en onderbouwen

Stel, dit schooljaar is gebleken dat het CE-cijfer op de HAVO veel lager is dan vorig jaar. Wordt dit door één vak veroorzaakt of door meerdere vakken? En scoren deze vakken al meerdere jaren lager of betreft het hier een uitzondering? CumLaude maakt dit eenvoudig inzichtelijk. Ook kunt u met CumLaude uw school vergelijken met alle andere scholen in Nederland. Zo weet u altijd of de prestaties op uw school de landelijke trend volgen.

Heeft de bevorderingsstrategie het beoogde effect?

Het analyseren van onderbouw- en bovenbouwrendementen kan ingewikkeld en tijdrovend zijn. Toch zijn deze cijfers van groot belang voor het nemen van toekomstige beslissingen. CumLaude levert u deze analyse snel en overzichtelijk zodat u als bestuurder uw beslissing goed onderbouwd kunt nemen. CumLaude biedt deze overzichten ook voor de complexere analyses, zoals cohortrendementen.

Hierdoor kan uw kwaliteitsmedewerker u een gedetailleerd beeld leveren van alle prestaties over langere termijn.

De virtuele opbrengstenkaart in CumLaude.

De virtuele opbrengstenkaart in CumLaude.

Functioneringsgesprekken voorbereiden

Door middel van een algemeen overzicht van alle cijfers, absentiegegevens en doorstroomprognoses kunt u eenvoudig zien waar zich afwijkingen en knelpunten voordoen. Hierdoor ziet u meteen waar u tijdens een functioneringsgesprek bij stil moet staan. Waar gaat het goed en waar is ruimte voor verbetering? Zo kunt u met de teamleider van HAVO 3 bespreken waarom de cijfers van klas H3b gemiddeld lager zijn dan van klassen H3a en H3c. En kunt u bij de teamleider van bovenbouw VWO uw bezorgdheid rondom de verwachte lage doorstroom aankaarten. Misschien kan de teamleider van VMBO 1 u antwoord geven op de vraag waarom het absentiecijfer bij het vak Duits zoveel hoger is dan bij de ander vakken. CumLaude levert u de mogelijkheid om functioneringsgesprekken goed voorbereid in te gaan zonder dat deze voorbereiding een tijdrovende klus wordt.

Uw persoonlijk dashboard geeft u het overzicht om snel te kunnen signaleren of er onverwachte resultaten behaald zijn.

Uw persoonlijk dashboard geeft u het overzicht om snel te kunnen signaleren of er onverwachte resultaten behaald zijn.